’Özel Halk Otobüsleri Artık Kanun Kapsamında’

'Özel Halk Otobüsleri Artık Kanun Kapsamında'

TT-İŞVEREN Sendikası Genel Başkanı Kemal Çetin, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda yeri olmayan ‘özel halk otobüsü’ tanımının, Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası’nın girişimi ile kanun kapsamına alındığını söyledi…

24 Ağustos 2017 - 18:01 - Güncelleme: 27 Ağustos 2017 - 12:57

Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası (TT-İŞVEREN Sendikası) Genel Başkanı Kemal Çetin, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda yeri olmayan ‘özel halk otobüsü’ tanımının, Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası’nın girişimi ile kanun kapsamına alındığını söyledi…

“SENDİKAMIZIN BAŞARISI”

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişikliğin Cumhuriyet tarihinde alınan taşıma alanındaki en önemli kararlardan biri olduğunu ifade eden Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Kemal Çetin, “2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, trafikte yer alan bütün unsurların teknik tanımı yer alırken, sayıları 30 bine yaklaşan özel halk otobüslerinin bir tanımı yoktu…  Bu nedenle standart oluşturmada ve denetimlerde sorunlar yaşanıyordu. Esnafın varlığı yok sayılıyordu… Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası olarak, 4 Nisan 2017 tarihinde konuyu İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman SOYLU’ya, Mahalli İdareler Genel Müdürümüz Ekrem CANALP'e, Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcımız Mehmet Fatih GEYİM'e ve Trafik Denetleme ve Mevzuatlar Dairesi eski Başkanı - Sivas Emniyet Müdürümüz Kenan AYDOĞAN'a aktardık… Ve mutlu sonu yakaladık… 

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24 Ağustos 2017 Tarihli ve 30164 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

‘Özel halk otobüsü’ tanımı kanun kapsamına alındı… Bu Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası’nın girişimi ve başarısıdır… Sektörümüze ve Özel Halk Otobüs işletmecisi tüm esnaf arkadaşlarımıza hayırlı olsun…” Dedi…

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren Türkiye’nin en küçük yerleşim biriminden büyükşehirlere kadar ulaşım ve toplu taşımada özel halk otobüslerinin hizmet verdiğini belirten Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Kemal Çetin, özel halk otobüslerinin ilk kez kanun kapsamına alınarak kanuni haklarını elde ettiğini kaydetti…

Ülke düzeyinde her gün yaklaşık 30 bin özel halk otobüsünün hizmet verdiğini hatırlatan Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Kemal Çetin, “Ülkemizdeki en geniş kapsamlı toplu taşıma hizmetini veren özel halk otobüsleri 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda yer almıyordu. Türkiye genelinde ulaşım hizmeti sunan böyle büyük bir hizmet grubunun kanunda yer almaması, hakları ve kimliklerinin yok sayılması bir eksiklikti. Sabahın erken saatlerinden gecenin ertesi güne bağlandığı ana kadar vatandaşlara hizmet veren  ‘özel halk otobüsleri’ ilk kez Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası olarak bizim girişimimizle kanun kapsamına alındı.” Dedi…

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Karayolları Trafik Yönetmeliği değişti ve Ağustos 2017 tarihli ve 30164 Sayılı Resmi Gazetede yayımlandı… Buna göre; Özel Halk Otobüsünün Tanımı şöyle: 

Özel Halk Otobüsü: Gerçek veya tüzel kişilerce işletilen, belediyelerce verilen izin/ruhsat kapsamında toplu taşıma hizmeti veren ve sürücüsü dahil onyediden fazla oturma yeri olan ticari taşıttır.

İŞTE RESMİ GAZETENİN TAMAMI.

24 Ağustos 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30164

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin sonuna aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“34) Özel Halk Otobüsü: Gerçek veya tüzel kişilerce işletilen, belediyelerce verilen izin/ruhsat kapsamında toplu taşıma hizmeti veren ve sürücüsü dahil on yediden fazla oturma yeri olan ticari taşıttır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine “Jandarma Genel Komutanlığı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Sahil Güvenlik Komutanlığı,” ibaresi ve beşinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Tahsis edilen sivil plakanın başka bir araçta kullanıldığının tespiti halinde tahsis edilen sivil plaka geri alınarak iptal edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait özel amaçlı taşıtlar ile kamu düzeninin sağlanmasında kullanılmak üzere tasarımlanmış ve imal edilmiş bu kurumlara ait diğer taşıtların trafik tescil belgelerine motor seri numarası yazılmaksızın, araç şasi numaralarına göre trafik kayıt tescil işlemleri yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait araçlarda kullanılan ayırım işaretleri ile boyama şekli, diğer resmi ve özel kuruluşlarla, gerçek ve tüzel kişilere ait araçlarda kullanılamaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait özel amaçlı taşıtlar ile kamu düzeninin sağlanmasında kullanılmak üzere tasarımlanmış ve imal edilmiş bu kurumlara ait diğer taşıtlar üzerinde yapılan teknik değişikliklerde Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik kapsamında düzenlenmesi gereken belgeler aranmaz. İlgili birimlerin veya teknik değişikliği yaptırdıkları firmaların yetkili mühendisleri tarafından düzenlenen teknik belgeye göre işlem yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Jandarma teşkilatının motorlu araç sürücüsü ihtiyacını karşılamak üzere Jandarma Genel Komutanlığının belirleyeceği eğitim programları çerçevesinde yapılacak sınavlarda başarılı olan jandarma teşkilatı mensubu subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında öğrenim gören öğrencilere sürücü belgesine dönüştürülmek üzere motorlu taşıt sürücüsü sertifikası verilir. Bu eğitim ve sınavlar illerde il jandarma komutanlıklarının teklifi ve valinin onayı, merkez teşkilatı için ise Asayiş Başkanının teklifi ve Jandarma Genel Komutan Yardımcısının onayı üzerine oluşturulacak Eğitim Yürütme Kurulları tarafından yapılır.”

“Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli subay, astsubay ve uzman erbaş sınıfı personel, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında görevli Emniyet Hizmetleri Sınıfı personel ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında görevli, subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlardan, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip ve birimlerince düzenlenecek olan Zırhlı Taşıt Sürücü Eğitimini başarıyla tamamlayarak zırhlı taşıt kullanıcı yeterlilik (sertifika) belgesini almaya hak kazanan personel, yeterlilik (sertifika) belgesi ile zırhlı araçları kullanmaya yetkilidir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-12 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “Sürücülere Uygulanacak Ceza Puanı Cetveli” başlıklı Ek-35’in; 23 üncü maddesine ilişkin satır yürürlükten kaldırılmış, 21 inci maddeye ilişkin satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki 23/2-a, 23/2-b, 23/3-a-1, 23/3-a-2, 23/3-b-1, 23/3-b-2, 23/3-c-1, 23/3-c-2, 23/4, 23/5-a, 23/5-b maddelerine ilişkin satırlar eklenmiş, 65/1-k maddesine ilişkin satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki 65/A maddesine ilişkin satır eklenmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “Psiko-Teknik Değerlendirme ve Psikiyatri Uzmanı Muayenesinde Sürücülerde Aranılacak Şartlar ile Değerlendirme ve Muayeneye İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı 4 sayılı Cetvelde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

1) 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan “on beş” ibaresi “on iki” şeklinde ve (5) numaralı bendinin (c) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) En fazla iki test cihazı aynı odaya yerleştirilebilir. Aynı odaya iki test cihazı yerleştirildiğinde, cihazın panelleri açıldığında kapladığı alana ek olarak, duvarlara en az elli santimetre, diğer bir cihaz ile arasında ise en az bir metre mesafe bulunmalıdır.”

2) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “belediyeler ya da yetki verdiği kurumlar” ibaresi “yetkili kurumlar” şeklinde değiştirilmiştir.

3) 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Üniversitelerin psikoloji bölümünde görevli bir öğretim üyesi veya doktora derecesi olan bir psikoloji öğretim görevlisi,”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Çevre ve Şehircilik ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanları birlikte yürütür.

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Akşener, İçişleri Bakanı Olduğu Dönemi Eleştirdi
Akşener, İçişleri Bakanı Olduğu Dönemi Eleştirdi
TSK Açıkladı: 2 Asker Şehit, 2 Asker Yaralı
TSK Açıkladı: 2 Asker Şehit, 2 Asker Yaralı