|SELECT LANGUAGE YOU WANT TO READ/Turkey News Agency Internet Newspaper||OKUMAK İSTEDİĞİNİZ DİLİ SEÇİNİZ/Türkiye Haber Ajansı İnternet Gazetesi|
Fahri Trafik Müfettişliği Yönetmeliği Değişti
 • Reklam

Fahri Trafik Müfettişliği Yönetmeliği Değişti

Fahri Trafik Müfettişliği yönetmeliği değişti, bazı şartlar kaldırıldı.

04 Eylül 2020 - 13:30 - Güncelleme: 05 Eylül 2020 - 01:43

"Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Merkezi İstanbul'da bulunan Fahri Trafik Müfettişleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Halis kahraman," Trafik denetiminde görev almak isteyen fahri trafik müfettişi adaylarına müjde..Yeni yönetmelik değişikliği uyarınca artık Fahri Trafik Müfettişi olmak kolaylaştı.." dedi Mülki idare amirliği hizmetleri sınıfında görev yapanlar, emniyet hizmetleri sınıfında rütbeli olarak, jandarma hizmetleri sınıfında subay olarak görev yapanlar ve bu görevleri yaptıktan sonra ayrılanlar veya emekli olanlarda, müfettiş olarak görevlendirilmelerde  "en az 40 yaşında olmak" ve "yüksekokul mezunu olmak" şartları aranmayacak. 

03 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğine  göre, Fahri trafik müfettişi olup herhangi bir nedenle sürücü belgesi geçici olarak geri alınan veya irital edilenlerin müfettişlik görevi sona erdirilecek.

Buna göre, müfettişlerde aranan "Asli kusurlu olarak trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak.." şartında değişiklik yapıldı.

Söz konusu şart, "Hakkında alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında araç sürmekten işlem yapılmamış olması ya da düzenlendiği tarihten itibaren herhangi bir nedenle sürücü belgesinin geçici olarak geri alınmamış/iptal edilmemiş olması" olarak değiştirildi.

EMEKLİ RÜTBELİ POLİS VE JANDARMA PERSONELİNE MUAFİYET GETİRİLDİ

Mülki idare amirliği hizmetleri sınıfında görev yapanlar, emniyet hizmetleri sınıfında rütbeli olarak, jandarma hizmetleri sınıfında subay olarak görev yapanlar ve bu görevleri yaptıktan sonra ayrılanlar veya emekli olanlarda, trafik sorununun çözümüne yönelik bilimsel araştırma ve çalışma yapanlar ile trafiğe hizmet etmiş olanlarda ve bulundukları görev, mesleki deneyim ve nitelikleri itibarıyla müfettiş olarak görevlendirilmelerinde yarar görülenlerde, “en az 40 yaşında olmak” ve “yüksekokul mezunu olmak” şartları aranmayacak. 
Bu şekilde müfettiş seçilenler, eğitime de tabi tutulmayacak.

3 EYLÜL 2020 TARİHLİ FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 1/5/1997 tarihli ve 22976 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

"e) Hakkında 2918 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre işlem yapılmamış olması veya düzenlendiği tarihten itibaren herhangi bir nedenle sürücü belgesinin geçici olarak geri alınmamış/iptal edilmemiş olması,"

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"e) Meslek bilgisini,

f) Cep telefonu numarasını,

g) Elektronik posta adresini,"

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Hizmetleri" ibaresi ile altıncı fıkrasında yer alan "Uygulama ve Denetleme Dairesi" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Onay işlemini müteakip, ilgili valiliklerine sonuçları iletilir ve valilerce fahri trafik müfettişliği görevi verilir."

"Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında görev yapanlar, Emniyet Hizmetleri Sınıfında rütbeli olarak, Jandarma Hizmetleri Sınıfında subay olarak görev yapanlar ve bu görevleri yaptıktan sonra ayrılanlar veya emekli olanlarda, trafik sorununun çözümüne yönelik bilimsel araştırma ve çalışma yapanlar ile trafiğe hizmet etmiş olanlarda ve bulundukları görev, mesleki deneyim ve nitelikleri itibarıyla müfettiş olarak görevlendirilmelerinde yarar görülenlerde 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerindeki şartlar aranmaz. Bu şekilde müfettiş seçilenler eğitime tabi tutulmazlar."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan "Yüksek Kurul tarafından müfettişliğe" ibaresi "Müfettişliğe" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"g) Herhangi bir nedenle sürücü belgesi geçici olarak geri alınan veya iptal edilenler."

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Fahri Trafik Müfettişi Kimlik Belgesi ve Tutanak Düzenlenmesine Dair İşlemler

Madde 13 - 9 uncu maddeye göre müfettişlerce fiziki ya da elektronik ortamda tanzim edilen tutanaklar, trafik kuruluşlarında gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra 2918 sayılı Kanunun 116 ncı maddesi kapsamında trafik idari para cezası karar tutanağına dönüştürülür.

Müfettişliğe seçilen kişilere Emniyet Genel Müdürlüğünce Fahri Trafik Müfettişliği Kimlik Belgesi düzenlenir.

Müfettişlerce, elektronik ortamda düzenlenecek tutanağın şekil ve içeriği, elektronik sistem üzerinden teslimi ile fahri trafik müfettişi kimlik belgesinin şekli, içeriği, fiziksel özellikleri, basımı ve ilgililerine teslimine ilişkin usul ve esaslar Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir."

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin EK-2'si yürürlükten kaldırılmış, EK-4'ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Fahri Trafik Müfettişi (FTM) başvurusu, bazı şart ve koşullara uyan vatandaşlar tarafından gerçekleştirilebiliyor. FTM başvurusu, başvuran kişinin koşullara uyması halinde Valilikler aracılığıyla değerlendiriliyor.

Kentte trafiğe tescil  kayıtlı motorlu araç sayısına oranla belirli sayıda alınan Fahri Trafik Müfettişi başvurusu, belirli şartları karşılayan kişiler tarafından yapılabiliyor.

Fahri Trafik Müfettişi başvurusu için 

 1. a) T.C. Kimlik numarasını,
 2. b) Adres bilgilerini,
 3. c) Sabıka kaydı olmadığı beyanını,
  ç) Sürücü belgesi bilgilerini,
  d) Öğrenim durumu bilgilerini

içeren ve fotoğrafının yer aldığı yazılı veya il valiliğince kabul edilen elektronik ortamda düzenlenen form (Ek-4) ile ikametinin bulunduğu il valiliğine müracaat etmek yeterli olacak.

Verilen bilgilerin ilgili kurum ve kuruluşlardan güvenli elektronik sistem üzerinden doğrulamasının yapılamadığı durumlarda başvuru sahibinden ilgili belge talep edilebilecek.

ARANACAK ŞARTLAR NELERDİR?

Müfettiş olacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

 1. a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. b) En az kırk yaşında olmak,
 3. c)En az yüksekokul mezunu olmak
 4. d) En az on yıllık sürücü belgesi sahibi olmak,
 5. e)Asli kusurlu olarak ölümlü veya yaralamalı trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak
 6. f) Müracaat tarihinden geriye doğru toplam (5) beş yıl içerisinde, hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması,
 7. g) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,
 8. h) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara, zimmet, ihtiras, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

BAŞVURULAR NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Müracaatların kabulü, gerekli görülmesi halinde ibraz edilen bilgi ve belgelerin incelenmesi, ilgilinin müracaatını yapmış olduğu il valiliğince yapılır.

Kabul edilen dilekçe ve ekleri, soyadı esasına göre bir deftere kaydedilerek dosyada muhafaza edilir. Yapılan inceleme neticesinde durumları Yönetmelik esaslarına uygun olanlar, liste halinde Bakanlığa gönderilir.

Trafik Hizmetleri Başkanlığınca yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, müfettiş olmasında sakınca görülmeyenler Emniyet Genel Müdürünün teklifi ile İçişleri Bakanının onayına sunulur.

Onay işlemini müteakip, ilgili valiliklerine sonuçları iletilir  “Fahri Trafik Müfettişi Kimlik Belgesi” düzenlenerek verilir.

Trafik sorununun çözümüne yönelik bilimsel araştırma ve çalışma yapanlar ile trafiğe hizmet etmiş olanlar ve bulundukları görev, mesleki deneyim ve nitelikleri itibarıyla müfettiş olarak görevlendirilmelerinde yarar görülenlerden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerindeki şartlar, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında görev yapanlar, Emniyet Hizmetleri Sınıfında rütbeli olarak görev yapanlar, (Ek ibare:RG-9/7/2019-30826) Jandarma Hizmetleri Sınıfında subay olarak görev yapanlar, bu görevleri yaptıktan sonra ayrılanlar ile emekli olanlardan ise bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerindeki şartlar aranmaz. Bu şekilde müfettiş seçilenler eğitime tabi tutulmazlar.

Bu işlemlere ilişkin görevler, illerde trafik denetleme birimlerince, merkezde Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

ÖZEL HABER-  AHMET KAPLAN- TR HABER AJANSI 

 

 

 

YORUMLAR

 • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Aygün Karadoğan Müslüm Gürses'in Şarkısını Coverladı
Aygün Karadoğan Müslüm Gürses'in Şarkısını Coverladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hiç heveslenmeyin'
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hiç heveslenmeyin'